Waar wordt remedial teaching voor gebruikt?

Als een kind thuis of op school grote moeite ondervindt met leren kan remedial teaching toepassen. Maar wat is remedial teaching nu en in welk geval kan het worden gebruikt? Het is een speciale manier om kinderen met leer- of gedragsproblemen te begeleiden. Op het moment dat het wordt toegepast ontvangt het kind vaak al begeleiding op school zelf. Wanneer deze extra begeleiding van de leraren op school uit niet toereikend is kan men een remedial teacher inschakelen die het leervermogen van het kind weet te herstellen.

Remedial teaching en bijles

Remedial teaching is geen bijles en verschilt daarmee op een aantal fronten. Zo zal bijles met name gefocust zijn op het opnieuw behandelen van reeds besproken leerstof wat een kind lastig vindt. De methodes die op school worden gehanteerd zijn dan ook van toepassing. De lesstof wordt vaak behandeld door een leraar die in het betreffende vak is gespecialiseerd. Ingeval van remedial teaching zal de nadruk echter liggen op het oplossen van de daadwerkelijke oorzaak van een leerachterstand.

Meerdere remedial teaching onderzoeken

Wil men te weten komen welk soort remedial teaching er voor een kind nodig is zal er van tevoren een onderzoek worden uitgevoerd. Daarbij kan er door een gediplomeerd remedial teacher uitgezocht worden of dyslexie, dyscalculie of de intelligentie het probleem vormt. Een dyslexieonderzoek dient ertoe om te achterhalen of het lezen en spellen in orde is en waar een eventuele oorzaak van de lees- en spellingproblematiek in schuilt. Bij een dyscalculieonderzoek kan men onderzoeken of een kind grote problemen ervaart met rekenen. Mocht het uiteindelijk niet duidelijk zijn waar de oorsprong van een leerprobleem ligt kan men een intelligentieonderzoek laten doen.

Een didactisch onderzoek kan uitmaken of een kind technisch of begrijpend kan lezen, of het goed zit met het spellen en rekenen en of hoe groot de  woordenschat inmiddels is. En verder is het mogelijk om een pedagogisch-didactisch onderzoek uit te laten voeren. Hierbij wordt er gekeken naar wat de situatie is van het kind wat betreft de opvoeding en de onderwijsleer. Op die manier kan remedial teaching zo effectief mogelijk worden ingezet.